Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Đưa ra ngoài .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 1.3
Đưa ra ngoài .
Bước 2
Đưa ra ngoài .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2
Đưa ra ngoài .
Bước 2.3
Đưa ra ngoài .
Bước 3
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.2
Viết lại biểu thức.
Bước 4
Để tìm các lỗ hổng trong đồ thị, hãy xét các thừa số của mẫu số đã bị triệt tiêu.
Bước 5
Để tìm tọa độ của các lỗ hổng, đặt từng thừa số đã bị triệt tiêu bằng , giải, và thay trở lại vào .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Đặt bằng với .
Bước 5.2
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 5.3
Thay cho trong và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.1
Thay cho để tìm tọa độ của lỗ hổng.
Bước 5.3.2
Chia cho .
Bước 5.4
Các lỗ hổng trong đồ thị là các điểm trong đó bất kỳ thừa số bị triệt tiêu nào đều bằng .
Bước 6
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.