Lượng giác Ví dụ

Bước 1
Đưa ra ngoài .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 1.3
Đưa ra ngoài .
Bước 1.4
Đưa ra ngoài .
Bước 1.5
Đưa ra ngoài .
Bước 2
Sắp xếp lại các số hạng.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.