Lượng giác Ví dụ

,
Bước 1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 2
Giá trị chính xác của .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.