Thống kê Ví dụ

, ,
Bước 1
Tìm giá trị t bằng bảng phân phối t. Để chứng minh giá trị trung bình lớn hơn , ta dùng phép kiểm định một phía.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.