Thống kê Ví dụ

Bước 1
Tính bằng cách sử dụng công thức .
Bước 2
Trừ khỏi .
Bước 3
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Khai triển thành .
Bước 3.1.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.2.1
Nhân với .
Bước 3.1.2.2
Nhân với .
Bước 3.1.2.3
Nhân với .
Bước 3.1.2.4
Nhân với .
Bước 3.1.2.5
Nhân với .
Bước 3.1.2.6
Nhân với .
Bước 3.1.2.7
Nhân với .
Bước 3.1.2.8
Nhân với .
Bước 3.2
Khai triển thành .
Bước 3.3
Chia cho .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.