Thống kê Ví dụ

, ,
Bước 1
Sử dụng quy tắc Bayes, .
Bước 2
Thay các giá trị đã cho , trong quy tắc Bayes.
Bước 3
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với .
Bước 3.2
Chia cho .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.