Thống kê Ví dụ

Tìm P(B|A) và P(A|B) cho các biến cố độc lập
,
Bước 1
Hai biến cố là hai biến cố độc lập khi một trong hai biến cố xảy ra mà không ảnh hưởng đến xác suất của biến cố còn lại. Trong trường hợp này, .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.