Thống kê Ví dụ

Xác định xem A và B có phải là các biến cố xung khắc không
, ,
Bước 1
là các biến cố xung khắc nếu chúng không thể xảy ra cùng một lúc. Ví dụ, việc tung đồng xu một lần sẽ dẫn đến kết quả là mặt sấp hoặc mặt ngửa, nhưng không thể là cả hai. Xác suất hợp của chúng là 0 và điều đó không khả thi để cho là các biến cố độc lập vì đối với các biến cố xung khắc .
đối với các biến cố xung khắc
Bước 2
Cộng .
Bước 3
, có nghĩa là là các biến cố xung khắc.
A và B là các biến cố xung khắc
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.