Thống kê Ví dụ

Xác định xem B và A là các biến cố độc lập/phụ thuộc
, ,
Bước 1
Hai biến cố là hai biến cố độc lập khi một trong hai biến cố xảy ra mà không ảnh hưởng đến xác suất của biến cố còn lại. .
Bước 2
phải bằng với vì sự xuất hiện của không ảnh hưởng đến xác suất của đối với các biến cố độc lập . Trong trường hợp này, .
Bước 3
Tìm bằng quy tắc Bayes.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Sử dụng quy tắc Bayes, .
Bước 3.2
Thay các giá trị đã cho , trong quy tắc Bayes.
Bước 3.3
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.3.2
Chia cho .
Bước 4
phải bằng với vì sự xuất hiện của không ảnh hưởng đến xác suất của đối với các biến cố độc lập . Trong trường hợp này, .
Bước 5
, nghĩa là là các biến cố độc lập.
A và B là các biến cố độc lập
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.