Thống kê Ví dụ

Xác định xem B và A là các biến cố độc lập/phụ thuộc
, ,
Bước 1
Hai biến cố là hai biến cố độc lập khi một trong hai biến cố xảy ra mà không ảnh hưởng đến xác suất của biến cố còn lại. .
Bước 2
phải bằng với vì sự xuất hiện của không ảnh hưởng đến xác suất của đối với các biến cố độc lập . Trong trường hợp này, , có nghĩa là là các biến cố phụ thuộc.
A và B là các biến cố phụ thuộc
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.