Thống kê Ví dụ

Tìm xác suất P(x<3) của phân phối nhị thức
, ,
Bước 1
Trừ khỏi .
Bước 2
Khi giá trị của số lần thành công được cho ở dạng khoảng, thì xác suất của sẽ là tổng xác suất của các giá trị có thể nằm giữa . Trong trường hợp này, .
Bước 3
Tìm xác suất của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Sử dụng công thức cho xác suất của một phân phối nhị thức để giải bài tập.
Bước 3.2
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Tìm số tổ hợp phi trật tự có thể có khi cá thể được chọn từ cá thể đã cho.
Bước 3.2.2
Điền vào các giá trị đã biết.
Bước 3.2.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.3.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.3.1.1
Khai triển thành .
Bước 3.2.3.1.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.3.1.2.1
Nhân với .
Bước 3.2.3.1.2.2
Nhân với .
Bước 3.2.3.2
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.3.2.1
Khai triển thành .
Bước 3.2.3.2.2
Trừ khỏi .
Bước 3.2.3.2.3
Khai triển thành .
Bước 3.2.3.2.4
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.3.2.4.1
Nhân với .
Bước 3.2.3.2.4.2
Nhân với .
Bước 3.2.3.2.5
Nhân với .
Bước 3.2.3.3
Chia cho .
Bước 3.3
Điền các giá trị đã biết vào phương trình.
Bước 3.4
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.4.1
Nhân với .
Bước 3.4.2
Bất kỳ đại lượng nào mũ lên đều là .
Bước 3.4.3
Nhân với .
Bước 3.4.4
Trừ khỏi .
Bước 3.4.5
Trừ khỏi .
Bước 3.4.6
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4
Tìm xác suất của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Sử dụng công thức cho xác suất của một phân phối nhị thức để giải bài tập.
Bước 4.2
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Tìm số tổ hợp phi trật tự có thể có khi cá thể được chọn từ cá thể đã cho.
Bước 4.2.2
Điền vào các giá trị đã biết.
Bước 4.2.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.3.1
Trừ khỏi .
Bước 4.2.3.2
Viết lại ở dạng .
Bước 4.2.3.3
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.3.3.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.2.3.3.2
Viết lại biểu thức.
Bước 4.2.3.4
Khai triển thành .
Bước 4.2.3.5
Chia cho .
Bước 4.3
Điền các giá trị đã biết vào phương trình.
Bước 4.4
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.4.1
Tính số mũ.
Bước 4.4.2
Nhân với .
Bước 4.4.3
Trừ khỏi .
Bước 4.4.4
Trừ khỏi .
Bước 4.4.5
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.4.6
Nhân với .
Bước 5
Tìm xác suất của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Sử dụng công thức cho xác suất của một phân phối nhị thức để giải bài tập.
Bước 5.2
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1
Tìm số tổ hợp phi trật tự có thể có khi cá thể được chọn từ cá thể đã cho.
Bước 5.2.2
Điền vào các giá trị đã biết.
Bước 5.2.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.3.1
Trừ khỏi .
Bước 5.2.3.2
Viết lại ở dạng .
Bước 5.2.3.3
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.3.3.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.2.3.3.2
Viết lại biểu thức.
Bước 5.2.3.4
Khai triển thành .
Bước 5.2.3.5
Chia cho .
Bước 5.3
Điền các giá trị đã biết vào phương trình.
Bước 5.4
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5.4.2
Nhân với .
Bước 5.4.3
Trừ khỏi .
Bước 5.4.4
Trừ khỏi .
Bước 5.4.5
Tính số mũ.
Bước 5.4.6
Nhân với .
Bước 6
Xác suất là tổng xác suất của tất cả các giá trị có thể có giữa . .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Cộng .
Bước 6.2
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.