Thống kê Ví dụ

,
Bước 1
Giá trị trung bình của phân phối nhị thức là số phép thử nhân với xác suất.
Bước 2
Điền vào các giá trị đã biết.
Bước 3
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.