Thống kê Ví dụ

Bước 1
Một biến ngẫu nhiên rời rạc có giá trị là một tập hợp các giá trị riêng biệt (chẳng hạn như , , ...). Phân phối xác suất của nó gán xác suất cho mỗi giá trị có thể có. Đối với mỗi , xác suất nằm trong khoảng và bao gồm và tổng các xác suất cho tất cả các giá trị có thể có bằng .
1. với mỗi , .
2. .
Bước 2
nằm giữa và bao gồm , thỏa tính chất thứ nhất của phân phối xác suất.
nằm giữa và bao gồm
Bước 3
nằm giữa và bao gồm , thỏa tính chất thứ nhất của phân phối xác suất.
nằm giữa và bao gồm
Bước 4
nằm giữa và bao gồm , thỏa tính chất thứ nhất của phân phối xác suất.
nằm giữa và bao gồm
Bước 5
nằm giữa và bao gồm , thỏa tính chất thứ nhất của phân phối xác suất.
nằm giữa và bao gồm
Bước 6
nằm giữa và bao gồm , thỏa tính chất thứ nhất của phân phối xác suất.
nằm giữa và bao gồm
Bước 7
với mỗi , xác suất nằm giữa và bao gồm , thỏa tính chất đầu tiên của phân phối xác suất.
cho tất cả các giá trị của x
Bước 8
Tìm tổng của xác suất cho tất cả các giá trị có thể có.
Bước 9
Tổng xác suất của tất cả các giá trị có thể có là .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.1
Cộng .
Bước 9.2
Cộng .
Bước 9.3
Cộng .
Bước 9.4
Cộng .
Bước 10
Đối với mỗi , xác suất của nằm ở giữa và bao gồm . Ngoài ra, tổng xác suất của tất cả có thể có bằng , có nghĩa là bảng thỏa hai tính chất của một phân phối xác suất.
Bảng thỏa hai tính chất của một phân phối xác suất:
Tính chất 1: đối với tất cả các giá trị
Tính chất 2:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.