Thống kê Ví dụ

, , , ,
Bước 1
Chỉ số z chuyển đổi một phân phối không chuẩn sang một phân phối chuẩn để tìm xác suất xảy ra của một biến cố. Đối với chỉ số z của phân phối xác suất của giá trị trung bình, độ lệch chuẩn sẽ được chia cho căn bậc hai của kích thước mẫu.
Bước 2
Điền vào các giá trị đã biết.
Bước 3
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 3.2
Nhân với .
Bước 3.3
Trừ khỏi .
Bước 3.4
Chia cho .
Bước 3.5
Nhân với .
Bước 4
Vì giả thiết là về giá trị trung bình chính xác, hãy sử dụng kiểm định hai đuôi.
Bước 5
Giá trị tới hạn biểu thị chỉ số z, là chỉ số cung cấp một mức ý nghĩa của , vì sử dụng cách phân phối chuẩn.
Bước 6
Vì chỉ số z của thống kê kiểm định nhỏ hơn giá trị tới hạn nên có đủ bằng chứng chứng minh cho giả thuyết.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.