Thống kê Ví dụ

Tìm xác suất bằng giá trị trung bình và độ lệch chuẩn
, ,
Bước 1
Chỉ số z chuyển đổi một phân phối không chuẩn thành một phân phối chuẩn để tìm xác suất của một biến cố.
Bước 2
Tìm chỉ số z.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Điền vào các giá trị đã biết.
Bước 2.2
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.2.1.2
Trừ khỏi .
Bước 2.2.2
Chia cho .
Bước 3
, nên không có đáp án.
Không có đáp án
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.