Thống kê Ví dụ

Tính xấp xỉ bằng cách sử dụng phân phối chuẩn
, ,
Bước 1
Tìm giá trị trung bình của phân phối nhị thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Có thể tìm giá trị trung bình của phân phối nhị thức bằng công thức.
Bước 1.2
Điền vào các giá trị đã biết.
Bước 1.3
Nhân với .
Bước 2
Tìm độ lệch chuẩn của phân phối nhị thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Có thể tìm độ lệch chuẩn của phân phối nhị thức bằng công thức.
Bước 2.2
Điền vào các giá trị đã biết.
Bước 2.3
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Nhân với .
Bước 2.3.2
Nhân với .
Bước 3
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.