Thống kê Ví dụ

Bước 1
Giả thuyết không phải luôn bao gồm khái niệm về đẳng thức, có nghĩa là nó phải bao gồm các dấu bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, hoặc lớn hơn hoặc bằng. Mặt khác, giả thuyết nghịch phải luôn thể hiện dấu ngược lại với dấu được sử dụng cho giả thuyết không, có nghĩa là nó phải luôn bao gồm dấu khác nhau, lớn hơn, hoặc nhỏ hơn.
Giả thuyết không:
Nó phải luôn chứa dấu bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, hoặc lớn hơn hoặc bằng.
Giả thuyết nghịch:
Nếu giả thuyết không chứa dấu bằng, thì giả thuyết nghịch chứa dấu khác nhau.
Nếu giả thuyết không chứa dấu nhỏ hơn hoặc bằng, giả thuyết nghịch sẽ chứa dấu lớn hơn.
Nếu giả thuyết không chứa dấu lớn hơn hoặc bằng, thì giả thuyết nghịch chứa dấu nhỏ hơn.
Bước 2
Giả thuyết không phải luôn bao gồm khái niệm về đẳng thức, có nghĩa là nó phải bao gồm các dấu bằng, nhỏ hơn hoặc bằng hoặc lớn hơn hoặc bằng. Giả thuyết không cũng là nghịch đảo của của giả thuyết nghịch. Trong trường hợp này, giả thuyết không của giả thuyết nghịch đã cho .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.