Thống kê Ví dụ

Xác định xem là phép kiểm định đuôi trái, phải, hay hai đuôi
Bước 1
Tìm (giả thuyết nghịch) cho giả thuyết không đã cho .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Giả thuyết không phải luôn bao gồm khái niệm của đẳng thức, có nghĩa là nó phải bao gồm các dấu bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, hoặc lớn hơn hoặc bằng. Mặt khác, giả thuyết nghịch phải luôn thể hiện dấu ngược lại với dấu được sử dụng cho giả thuyết không, có nghĩa là nó phải luôn bao gồm dấu khác nhau, lớn hơn hoặc nhỏ hơn.
Giả thuyết không:
Nó phải luôn chứa dấu bằng, dấu nhỏ hơn, hoặc dấu lớn hơn hoặc bằng.
Giả thuyết nghịch:
Nếu giả thuyết không chứa dấu bằng, thì giả thuyết nghịch sẽ chứa dấu khác nhau.
Nếu giả thuyết không chứa dấu nhỏ hơn hoặc dấu bằng, giả thuyết nghịch sẽ chứa dấu lớn hơn.
Nếu giả thuyết không chứa dấu lớn hơn hoặc dấu bằng, thì giả thuyết nghịch chứa dấu nhỏ hơn.
Bước 1.2
Giả thuyết nghịch hoặc phải luôn thể hiện dấu ngược lại với dấu được sử dụng cho giả thuyết không . Trong trường hợp này, dấu ngược lại với .
Bước 2
Dựa vào dấu ở giả thuyết nghịch, dấu lớn hơn sẽ là phép kiểm định đuôi phải, dấu nhỏ hơn sẽ là phép kiểm định đuôi trái, và dấu khác nhau sẽ là phép kiểm định hai đuôi.
Giả thuyết nghịch có dấu lớn hơn, nên là phép kiểm định đuôi phải.
Giả thuyết nghịch có dấu nhỏ hơn, nên là phép kiểm định đuôi trái.
Giả thuyết nghịch có dấu khác nhau, nên là phép kiểm định hai đuôi (trái và phải).
Bước 3
Dấu của giả thuyết nghịch là dấu lớn hơn nên đây là một phép kiểm định đuôi phải.
Phép kiểm định đuôi phải
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.