Thống kê Ví dụ

Bước 1
Tìm trung điểm cho mỗi nhóm.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Giới hạn dưới cho mỗi nhóm là giá trị nhỏ nhất trong nhóm đó. Mặt khác, giới hạn trên cho mỗi nhóm là giá trị lớn nhất trong nhóm đó.
Bước 1.2
Trung điểm của nhóm là giới hạn dưới của nhóm cộng với giới hạn trên của nhóm chia cho .
Bước 1.3
Rút gọn tất cả cột trung điểm.
Bước 1.4
Cộng cột chứa các trung điểm vào bảng ban đầu.
Bước 2
Tính bình phương của trung điểm của mỗi nhóm .
Bước 3
Rút gọn cột .
Bước 4
Nhân mỗi trung điểm bình phương với tần số của nó .
Bước 5
Rút gọn cột .
Bước 6
Tìm tổng của tất cả các tần số. Trong trường hợp này, tổng của tất cả các tần số là .
Bước 7
Tìm tổng của cột . Trong trường hợp này, .
Bước 8
Tìm giá trị trung bình .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Tìm trung điểm cho mỗi nhóm.
Bước 8.2
Nhân tần số của mỗi nhóm với điểm giữa của nhóm.
Bước 8.3
Rút gọn cột .
Bước 8.4
Cộng các giá trị trong cột .
Bước 8.5
Cộng các giá trị trong cột tần số.
Bước 8.6
Giá trị trung bình (mu) là tổng của chia cho , cũng chính là tổng của tần số.
Bước 8.7
Giá trị trung bình là tổng của tích các trung điểm với các tần số rồi chia cho tổng tần số.
Bước 8.8
Rút gọn vế phải của .
Bước 9
Phương trình cho độ lệch chuẩn là .
Bước 10
Thay các giá trị đã tính vào .
Bước 11
Rút gọn vế phải của để có được phương sai .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.