Thống kê Ví dụ

Tìm tần số tương đối của bảng tần số
, , , , , , , , ,
Bước 1
Số lượng các nhóm có thể ước tính bằng cách sử dụng kết quả được làm tròn của quy tắc Sturges, , trong đó là số lượng các nhóm và là số lượng các mục trong tập dữ liệu.
Bước 2
Chọn các nhóm cho ví dụ này.
Bước 3
Tìm khoảng biến thiên của dữ liệu bằng cách trừ giá trị cực tiểu từ giá trị cực đại. Trong trường hợp này, khoảng biến thiên của dữ liệu là .
Bước 4
Tìm độ rộng nhóm bằng cách chia khoảng biến thiên của dữ liệu cho số nhóm mong muốn. Trong trường hợp này, .
Bước 5
Làm tròn đến phần nguyên gần nhất. Đây sẽ là kích thước của mỗi nhóm.
Bước 6
Bắt đầu với và tạo các nhóm với kích thước .
Bước 7
Xác định các biên nhóm bằng cách lấy biên nhóm dưới trừ và cộng biên nhóm trên với .
Bước 8
Vẽ một dấu kiểm đếm bên cạnh mỗi nhóm cho từng giá trị nằm trong nhóm đó.
Bước 9
Đếm dấu kiểm đếm để xác định tần số của từng khoảng.
Bước 10
Tần số tương đối của một nhóm dữ liệu là tỉ lệ phần trăm của các yếu tố dữ liệu trong nhóm đó. Tần số tương đối có thể được tính bằng công thức , trong đó là tần số tuyệt đối và là tổng của tất cả các tần số.
Bước 11
là tổng của tất cả các tần số. Trong trường hợp này, .
Bước 12
Tần số tương đối có thể được tính bằng công thức .
Bước 13
Rút gọn cột tần số tương đối.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.