Thống kê Ví dụ

Tìm nhóm yếu vị của bảng tần số
Bước 1
Nhóm yếu vị là nhóm có tần số xuất hiện cao nhất. Trong trường hợp này, tần số cao nhất là , cũng là tần số cho nhóm .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.