Thống kê Ví dụ

Tìm khoảng của nhóm trung vị của bảng tần số
Bước 1
Cộng tất cả các tần số lại với nhau.
Bước 2
Tìm trung vị của các số nguyên từ đến .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Sắp xếp các phần theo thứ tự tăng dần.
Bước 2.2
Trung vị là số hạng ở giữa trong tập dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự.
Bước 3
Bắt đầu với , cộng các tần số trong bảng bắt đầu với hàng đầu tiên cho đến . Khoảng của nhóm trung vị là nhóm tương ứng trong đó giá trị trung vị rơi vào.
Nhóm trung vị:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.