Thống kê Ví dụ

Tìm tần số tích lũy của bảng tần số
Bước 1
Tần số tích lũy của một nhóm dữ liệu là số lượng phần tử dữ liệu trong nhóm đó và tất cả các nhóm trước đó.
Bước 2
Rút gọn cột tần số tích lũy.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.