Thống kê Ví dụ

Tìm độ rộng nhóm của bảng tần số
Bước 1
Giới hạn dưới cho mỗi nhóm là giá trị nhỏ nhất trong nhóm đó. Mặt khác, giới hạn trên cho mỗi nhóm là giá trị lớn nhất trong nhóm đó.
Bước 2
Độ rộng của nhóm là hiệu giữa giới hạn trên hoặc giới hạn dưới của các nhóm liên tiếp. Tất cả các nhóm nên có cùng độ rộng. Trong trường hợp này, độ rộng của nhóm bằng hiệu giữa các giới hạn dưới của hai nhóm đầu tiên.
Bước 3
Rút gọn để tìm độ rộng của nhóm là .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.