Thống kê Ví dụ

Tìm biên nhóm trên và dưới của bảng tần số
Bước 1
Sắp xếp lại các nhóm với tần số liên quan của chúng theo thứ tự tăng dần (số thấp nhất đến cao nhất), là cách phổ biến nhất.
Bước 2
Giới hạn dưới cho mỗi nhóm là giá trị nhỏ nhất trong nhóm đó. Mặt khác, giới hạn trên cho mỗi nhóm là giá trị lớn nhất trong nhóm đó.
Bước 3
Các giá trị biên nhóm là các con số được dùng để tách các nhóm. Kích thước của khoảng cách giữa các nhóm là sự chênh lệch giữa biên trên của một nhóm và biên dưới của nhóm kế tiếp. Trong trường hợp này, .
Bước 4
Biên dưới của mỗi nhóm được tính bằng cách trừ một nửa giá trị khoảng cách khỏi biên dưới của nhóm. Mặt khác, biên trên của mỗi nhóm được tính bằng cách cộng một nửa giá trị khoảng cách vào biên trên của nhóm.
Bước 5
Rút gọn các cột biên trên và dưới.
Bước 6
Thêm các cột biên nhóm trên và dưới vào bảng ban đầu.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.