Thống kê Ví dụ

Tạo một bảng phân phối tần số theo nhóm
, , , , , , , , , , ,
Bước 1
Tìm khoảng biến thiên của dữ liệu bằng cách trừ giá trị cực tiểu từ giá trị cực đại. Trong trường hợp này, khoảng biến thiên của dữ liệu là .
Bước 2
Tìm độ rộng nhóm bằng cách chia khoảng biến thiên của dữ liệu cho số nhóm mong muốn. Trong trường hợp này, .
Bước 3
Cộng một với để có được khoảng giá trị của mỗi nhóm.
Bước 4
Bắt đầu với và tạo các nhóm với kích thước .
Bước 5
Xác định các biên nhóm bằng cách lấy biên nhóm dưới trừ và cộng biên nhóm trên với .
Bước 6
Vẽ một dấu kiểm đếm bên cạnh mỗi nhóm cho từng giá trị nằm trong nhóm đó.
Bước 7
Đếm dấu kiểm đếm để xác định tần số của từng khoảng.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.