Thống kê Ví dụ

,
Bước 1
Để tìm sai số chuẩn của giá trị trung bình, chia độ lệch chuẩn cho căn bậc hai của số lượng mẫu.
Bước 2
Điền vào các giá trị đã biết.
Bước 3
Rút gọn biểu thức.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.