Thống kê Ví dụ

, , ,
Bước 1
Giá trị trung bình của một tập hợp số là tổng chia cho số lượng các số hạng.
Bước 2
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Cộng .
Bước 2.2
Cộng .
Bước 2.3
Cộng .
Bước 3
Chia.
Bước 4
Giá trị trung bình phải được làm tròn đến số chữ số thập phân nhiều hơn so với dữ liệu gốc. Nếu dữ liệu gốc bị trộn lẫn, làm tròn đến số chữ số thập phân nhiều hơn so với số chính xác thấp nhất.
Bước 5
Lập công thức cho phương sai. Phương sai của một tập hợp các giá trị là thước đo độ phân tán của các giá trị của nó.
Bước 6
Lập công thức cho phương sai của tập hợp các số này.
Bước 7
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1.1
Trừ khỏi .
Bước 7.1.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 7.1.3
Trừ khỏi .
Bước 7.1.4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 7.1.5
Trừ khỏi .
Bước 7.1.6
Nâng lên lũy thừa .
Bước 7.1.7
Trừ khỏi .
Bước 7.1.8
Nâng lên lũy thừa .
Bước 7.1.9
Cộng .
Bước 7.1.10
Cộng .
Bước 7.1.11
Cộng .
Bước 7.2
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.2.1
Trừ khỏi .
Bước 7.2.2
Chia cho .
Bước 8
Tính xấp xỉ kết quả.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.