Thống kê Ví dụ

, , , ,
Bước 1
Giá trị trung bình của một tập hợp số là tổng chia cho số lượng các số hạng.
Bước 2
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Cộng .
Bước 2.2
Cộng .
Bước 2.3
Cộng .
Bước 2.4
Cộng .
Bước 3
Chia cho .
Bước 4
Lập công thức cho phương sai. Phương sai của một tập hợp các giá trị là thước đo độ phân tán của các giá trị của nó.
Bước 5
Lập công thức cho phương sai của tập hợp các số này.
Bước 6
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.1
Trừ khỏi .
Bước 6.1.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 6.1.3
Trừ khỏi .
Bước 6.1.4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 6.1.5
Trừ khỏi .
Bước 6.1.6
Nâng lên lũy thừa .
Bước 6.1.7
Trừ khỏi .
Bước 6.1.8
Nâng lên lũy thừa .
Bước 6.1.9
Trừ khỏi .
Bước 6.1.10
Nâng lên lũy thừa .
Bước 6.1.11
Cộng .
Bước 6.1.12
Cộng .
Bước 6.1.13
Cộng .
Bước 6.1.14
Cộng .
Bước 6.2
Rút gọn biểu thức bằng cách triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1
Trừ khỏi .
Bước 6.2.2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.2.2.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.2.2.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.2.2.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 7
Tính xấp xỉ kết quả.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.