Thống kê Ví dụ

, , ,
Bước 1
Giá trị trung bình của một tập hợp số là tổng chia cho số lượng các số hạng.
Bước 2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2
Đưa ra ngoài .
Bước 2.3
Đưa ra ngoài .
Bước 2.4
Đưa ra ngoài .
Bước 2.5
Đưa ra ngoài .
Bước 2.6
Đưa ra ngoài .
Bước 2.7
Đưa ra ngoài .
Bước 2.8
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.8.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.8.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.8.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Cộng .
Bước 3.2
Cộng .
Bước 3.3
Cộng .
Bước 4
Chia cho .
Bước 5
Sắp xếp các phần theo thứ tự tăng dần.
Bước 6
Trung vị là số hạng ở giữa trong tập dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự. Trong trường hợp số lượng các số hạng chẵn, trung vị là trung bình của hai số hạng ở giữa.
Bước 7
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 8
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Đưa ra ngoài .
Bước 8.2
Đưa ra ngoài .
Bước 8.3
Đưa ra ngoài .
Bước 8.4
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 8.4.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 8.4.3
Viết lại biểu thức.
Bước 8.4.4
Chia cho .
Bước 9
Cộng .
Bước 10
Quy đổi số trung vị sang số thập phân.
Bước 11
Vì giá trị trung bình nhỏ hơn trung vị, nên tập hợp dữ liệu lệch trái.
Nghiêng về bên trái
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.