Thống kê Ví dụ

, , , ,
Bước 1
Trừ giá trị dữ liệu cực tiểu khỏi giá trị dữ liệu cực đại để tìm khoảng biến thiên của dữ liệu. Trong trường hợp này, khoảng biến thiên của dữ liệu là .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.