Thống kê Ví dụ

, , , , , , , ,
Bước 1
Có thể tìm độ rộng của nhóm bằng cách tìm hiệu của giá trị cực đại của dữ liệu và giá trị cực tiểu của dữ liệu (khoảng biến thiên của dữ liệu) chia cho số nhóm.
Bước 2
Số lượng các nhóm có thể ước tính bằng cách sử dụng kết quả được làm tròn của quy tắc Sturges, , trong đó là số lượng các nhóm và là số lượng các mục trong tập dữ liệu.
Bước 3
Chọn các nhóm cho ví dụ này.
Bước 4
Tìm khoảng biến thiên của dữ liệu bằng cách trừ giá trị cực tiểu từ giá trị cực đại. Trong trường hợp này, khoảng biến thiên của dữ liệu là .
Bước 5
Tìm độ rộng nhóm bằng cách chia khoảng biến thiên của dữ liệu cho số nhóm mong muốn. Trong trường hợp này, .
Bước 6
Làm tròn đến phần nguyên gần nhất. Đây sẽ là kích thước của mỗi nhóm.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.