Thống kê Ví dụ

Bước 1
Hệ số tương quan tuyến tính đo lường mối quan hệ giữa các các cặp giá trị trong một mẫu.
Bước 2
Tính tổng các giá trị .
Bước 3
Rút gọn biểu thức.
Bước 4
Tính tổng các giá trị .
Bước 5
Rút gọn biểu thức.
Bước 6
Tính tổng các giá trị của .
Bước 7
Rút gọn biểu thức.
Bước 8
Tính tổng các giá trị của .
Bước 9
Rút gọn biểu thức.
Bước 10
Tính tổng các giá trị của .
Bước 11
Rút gọn biểu thức.
Bước 12
Điền vào các giá trị đã tính được.
Bước 13
Rút gọn biểu thức.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.