Thống kê Ví dụ

Xác định xem tương quan có ý nghĩa không
Bước 1
Hệ số tương quan tuyến tính đo lường mối quan hệ giữa các các cặp giá trị trong một mẫu.
Bước 2
Tính tổng các giá trị .
Bước 3
Rút gọn biểu thức.
Bước 4
Tính tổng các giá trị .
Bước 5
Rút gọn biểu thức.
Bước 6
Tính tổng các giá trị của .
Bước 7
Rút gọn biểu thức.
Bước 8
Tính tổng các giá trị của .
Bước 9
Rút gọn biểu thức.
Bước 10
Tính tổng các giá trị của .
Bước 11
Rút gọn biểu thức.
Bước 12
Điền vào các giá trị đã tính được.
Bước 13
Rút gọn biểu thức.
Bước 14
Tìm giá trị tới hạn cho độ tin cậy bậc tự do.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.