Thống kê Ví dụ

, , , , ,
Bước 1
Giá trị hiệu dụng (rms) của một tập hợp các số là căn bậc hai của tổng các số bình phương chia cho số lượng số hạng.
Bước 2
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.1.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.1.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.1.4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.1.5
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.1.6
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.1.7
Cộng .
Bước 2.1.8
Cộng .
Bước 2.1.9
Cộng .
Bước 2.1.10
Cộng .
Bước 2.1.11
Cộng .
Bước 2.2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 2.3
Viết lại ở dạng .
Bước 2.4
Nhân với .
Bước 2.5
Kết hợp và rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.1
Nhân với .
Bước 2.5.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.5.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.5.4
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 2.5.5
Cộng .
Bước 2.5.6
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.6.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 2.5.6.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 2.5.6.3
Kết hợp .
Bước 2.5.6.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.6.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.5.6.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 2.5.6.5
Tính số mũ.
Bước 2.6
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.6.1
Kết hợp bằng các sử dụng quy tắc tích số cho các căn thức.
Bước 2.6.2
Nhân với .
Bước 3
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.