Thống kê Ví dụ

Tìm khoảng trung bình (Trung bình của giá trị lớn nhất và nhỏ nhất)
, , , , , , , ,
Bước 1
Khoảng trung bình của một tập hợp các giá trị dữ liệu thống kê là giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
Bước 2
Thay các giá trị của cực đại và cực tiểu vào phương trình.
Bước 3
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.2
Đưa ra ngoài .
Bước 3.3
Đưa ra ngoài .
Bước 3.4
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.4.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.4.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3.4.4
Chia cho .
Bước 4
Cộng .
Bước 5
Quy đổi thành số thập phân.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.