Thống kê Ví dụ

, , , , ,
Bước 1
Sắp xếp các phần theo thứ tự tăng dần.
Bước 2
Giá trị cực đại là giá trị lớn nhất trong tập dữ liệu được sắp xếp.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.