Thống kê Ví dụ

, , , ,
Bước 1
Sử dụng công thức để tìm trung bình nhân.
Bước 2
Nhân với .
Bước 3
Nhân với .
Bước 4
Nhân với .
Bước 5
Nhân với .
Bước 6
Tính xấp xỉ kết quả.
Bước 7
Trung bình nhân nên được làm tròn đến số chữ số thập phân nhiều hơn so với dữ liệu gốc. Nếu dữ liệu gốc bị trộn lẫn, làm tròn đến số chữ số thập phân nhiều hơn số chính xác thấp nhất.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.