Thống kê Ví dụ

Tìm độ lệch chuẩn tuyệt đối trung bình
, , ,
Bước 1
Tìm giá trị trung bình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Giá trị trung bình của một tập hợp số là tổng chia cho số lượng các số hạng.
Bước 1.2
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Cộng .
Bước 1.2.2
Cộng .
Bước 1.2.3
Trừ khỏi .
Bước 1.3
Chia cho .
Bước 1.4
Chia.
Bước 2
Tính khoảng cách giữa mỗi điểm dữ liệu và giá trị trung bình. Các khoảng cách này được gọi là độ lệch chuẩn tuyệt đối.
Bước 3
Cộng tất cả các độ lệch chuẩn tuyệt đối.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Cộng .
Bước 3.2
Cộng .
Bước 3.3
Cộng .
Bước 4
Chia tổng cho số lượng điểm dữ liệu.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Chia cho .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.