Thống kê Ví dụ

Bước 1
Để tìm giá trị , chia hệ số của cho và bình phương kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Chia cho .
Bước 1.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2
Cộng để có được tam thức chính phương.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.