Thống kê Ví dụ

,
Bước 1
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc để tìm hệ số góc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc là , trong đó là hệ số góc và là tung độ gốc.
Bước 1.2
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc, hệ số góc là .
Bước 2
Phương trình đường thẳng vuông góc phải có hệ số góc là nghịch đảo âm của hệ số góc ban đầu.
Bước 3
Rút gọn để tìm hệ số góc của đường thẳng vuông góc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.1.2
Viết lại biểu thức.
Bước 3.2
Nhân với .
Bước 4
Tìm phương trình đường thẳng vuông góc bằng công thức biết một điểm và hệ số góc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Sử dụng hệ số góc và một điểm đã cho để thay ở dạng biết một điểm và hệ số góc , được tìm từ phương trình hệ số góc .
Bước 4.2
Rút gọn phương trình và giữ nó ở dạng biết một điểm và hệ số góc.
Bước 5
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1.1
Viết lại.
Bước 5.1.2
Rút gọn bằng cách cộng các số 0.
Bước 5.1.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 5.1.4
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1.4.1
Viết lại ở dạng .
Bước 5.1.4.2
Nhân với .
Bước 5.2
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 5.2.2
Cộng .
Bước 6
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.