Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Phương trình ma trận này có thể được viết lại dưới dạng một hệ phương trình.
Bước 2
Viết lại phương trình ở dạng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.