Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Độ dài của vectơ là căn bậc hai của số lượng của bình phương tọa độ cộng với bình phương tọa độ .
Bước 2
Tính căn bậc hai.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.3
Cộng .
Bước 2.4
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.4.2
Viết lại ở dạng .
Bước 2.5
Đưa các số hạng dưới căn thức ra ngoài.
Bước 3
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.