Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Tìm cạnh bằng giá trị đã cho.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.