Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Sử dụng dạng để tìm các biến được sử dụng để tìm biên độ, chu kỳ, độ lệch pha, và sự dịch chuyển dọc.
Bước 2
Tìm biên độ .
Biên độ:
Bước 3
Tìm chu kỳ của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Chu kỳ của hàm số có thể được tính bằng .
Bước 3.2
Thay thế với trong công thức cho chu kỳ.
Bước 3.3
Giá trị tuyệt đối là khoảng cách giữa một số và số 0. Khoảng cách giữa .
Bước 3.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.4.2
Chia cho .
Bước 4
Tìm độ lệch pha bằng công thức .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Độ lệch pha của hàm số có thể được tính từ .
Độ lệch pha:
Bước 4.2
Thay thế các giá trị của vào phương trình cho độ lệch pha.
Độ lệch pha:
Bước 4.3
Chia cho .
Độ lệch pha:
Độ lệch pha:
Bước 5
Liệt kê các tính chất của hàm lượng giác.
Biên độ:
Chu kỳ:
Độ lệch pha: Không có
Dịch chuyển dọc: Không có
Bước 6
Chọn một vài điểm để vẽ đồ thị.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Tìm một điểm tại .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 6.1.2
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.2.1
Nhân với .
Bước 6.1.2.2
Giá trị chính xác của .
Bước 6.1.2.3
Nhân với .
Bước 6.1.2.4
Câu trả lời cuối cùng là .
Bước 6.2
Tìm một điểm tại .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 6.2.2
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.2.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.2.2.1.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.2.2.1.3
Viết lại biểu thức.
Bước 6.2.2.2
Giá trị chính xác của .
Bước 6.2.2.3
Nhân với .
Bước 6.2.2.4
Câu trả lời cuối cùng là .
Bước 6.3
Tìm một điểm tại .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 6.3.2
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.3.2.1.2
Viết lại biểu thức.
Bước 6.3.2.2
Áp dụng góc tham chiếu bằng cách tìm góc có các giá trị lượng giác tương đương trong góc phần tư thứ nhất.
Bước 6.3.2.3
Giá trị chính xác của .
Bước 6.3.2.4
Nhân với .
Bước 6.3.2.5
Câu trả lời cuối cùng là .
Bước 6.4
Tìm một điểm tại .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.4.1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 6.4.2
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.4.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.4.2.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.4.2.1.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.4.2.1.3
Viết lại biểu thức.
Bước 6.4.2.2
Áp dụng góc tham chiếu bằng cách tìm góc có các giá trị lượng giác tương đương trong góc phần tư thứ nhất. Làm cho biểu thức âm vì sin âm trong góc phần tư thứ tư.
Bước 6.4.2.3
Giá trị chính xác của .
Bước 6.4.2.4
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.4.2.4.1
Nhân với .
Bước 6.4.2.4.2
Nhân với .
Bước 6.4.2.5
Câu trả lời cuối cùng là .
Bước 6.5
Tìm một điểm tại .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.5.1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 6.5.2
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.5.2.1
Trừ vòng quay hoàn chỉnh của cho đến khi góc lớn hơn hoặc bằng và nhỏ hơn .
Bước 6.5.2.2
Giá trị chính xác của .
Bước 6.5.2.3
Nhân với .
Bước 6.5.2.4
Câu trả lời cuối cùng là .
Bước 6.6
Liệt kê các điểm trong một bảng.
Bước 7
Hàm lượng giác có thể được vẽ đồ thị bằng biên độ, chu kỳ, độ lệch pha, sự dịch chuyển dọc và các điểm.
Biên độ:
Chu kỳ:
Độ lệch pha: Không có
Dịch chuyển dọc: Không có
Bước 8
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.