Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Tìm một góc dương, nhỏ hơn , và có chung cạnh cuối với .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Trừ khỏi .
Bước 1.2
Góc tìm được dương, nhỏ hơn , và có chung cạnh cuối với .
Bước 2
Vì góc nằm trong góc phần tư thứ tư, trừ từ .
Bước 3
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 3.2
Kết hợp các phân số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Kết hợp .
Bước 3.2.2
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 3.3
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1
Nhân với .
Bước 3.3.2
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.