Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Sử dụng dữ kiện mỗi vòng quay là radian và mỗi phút là giây để chuyển đổi từ sang
Bước 2
Triệt tiêu các đơn vị chung.
Bước 3
Rút gọn biểu thức để tìm đáp án trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.1.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.1.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.1.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3.2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.2.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.2.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.2.2.3
Viết lại biểu thức.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.