Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Để chuyển từ radian sang độ, ta nhân với , vì một vòng tròn tương ứng với hoặc radian.
Bước 2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2
Viết lại biểu thức.
Bước 3
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.3
Viết lại biểu thức.
Bước 4
Quy đổi sang một số thập phân.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.