Giải tích sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Giải phương trình để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 1.1.2
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 1.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 1.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.2.2.1.2
Chia cho .
Bước 1.2.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.3.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.3.1.1
Chia hai giá trị âm cho nhau sẽ có kết quả là một giá trị dương.
Bước 1.2.3.1.2
Chia hai giá trị âm cho nhau sẽ có kết quả là một giá trị dương.
Bước 2
Giải phương trình để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.1.1.2
Kết hợp .
Bước 2.1.1.3
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1.3.1
Kết hợp .
Bước 2.1.1.3.2
Nhân với .
Bước 2.1.1.4
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1.4.1
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 2.1.1.4.2
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 2.1.2
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 2.1.3
Rút gọn các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.3.1
Kết hợp .
Bước 2.1.3.2
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 2.1.3.3
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 2.1.4
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 2.1.5
Trừ khỏi .
Bước 2.1.6
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 2.1.7
Rút gọn các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.7.1
Kết hợp .
Bước 2.1.7.2
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 2.1.8
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.8.1
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 2.1.8.2
Trừ khỏi .
Bước 2.2
Cho tử bằng không.
Bước 2.3
Giải phương trình để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 2.3.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 2.3.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.3.2.2.1.2
Chia cho .
Bước 2.3.2.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.2.3.1
Chia hai giá trị âm cho nhau sẽ có kết quả là một giá trị dương.
Bước 3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 3.1.2
Kết hợp .
Bước 3.1.3
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 3.1.4
Rút gọn các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.4.1
Kết hợp .
Bước 3.1.4.2
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 3.1.5
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.5.1
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 3.1.5.2
Cộng .
Bước 3.1.6
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 3.1.7
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.7.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.1.7.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.1.7.3
Viết lại biểu thức.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.