Giải tích sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của bất đẳng thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Trừ khỏi cả hai vế của bất đẳng thức.
hoặc
Bước 1.2
Trừ khỏi .
hoặc
hoặc
Bước 2
Chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của bất đẳng thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Cộng cho cả hai vế của bất đẳng thức.
hoặc
Bước 2.2
Cộng .
hoặc
hoặc
Bước 3
Phần hợp bao gồm tất cả các phần tử được chứa trong mỗi khoảng.
Bước 4
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng bất đẳng thức:
Ký hiệu khoảng:
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.