Giải tích sơ cấp Ví dụ

, ,
Bước 1
Vì các nghiệm của một phương trình là các điểm trong đó đáp án là , đặt mỗi nghiệm là một thừa số của phương trình bằng .
Bước 2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.1.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.1.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.2
Rút gọn các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Kết hợp các số hạng đối nhau trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1
Sắp xếp lại các thừa số trong các số hạng .
Bước 2.2.1.2
Cộng .
Bước 2.2.1.3
Cộng .
Bước 2.2.2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.1
Nhân với .
Bước 2.2.2.2
Nhân với .
Bước 2.3
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.3.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.3.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.4
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1.1
Nhân với .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.4.1.1.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 2.4.1.2
Cộng .
Bước 2.4.2
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 2.4.3
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.