Giải tích sơ cấp Ví dụ

,
Bước 1
Vì các nghiệm của một phương trình là các điểm trong đó đáp án là , đặt mỗi nghiệm là một thừa số của phương trình bằng .
Bước 2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.1.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.1.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.2
Rút gọn và kết hợp các số hạng đồng dạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.2.1.2
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 2.2.1.3
Viết lại ở dạng .
Bước 2.2.1.4
Nhân với .
Bước 2.2.2
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.