Giải tích sơ cấp Ví dụ

Bước 1
Vì phương trình có thể được viết dưới dạng , tỉ lệ thuận với .Hằng số tỉ lệ , là .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.